PEJCHAL-SHOP.cz – široký sortiment krbů a krbových doplňků  |  Rychlý kontakt: +420 568 822 552 nebo +420 777 760 758

PEJCHAL-SHOP.cz – široký sortiment krbů a krbových doplňků

Vítejte! Přihlásit | Košík

  • Jazyk:
  • cs

Obchodní a dodací podmínky

1. Obecná ustanovení

Níže uvedené obchodní a dodací podmínky (dále jen „OP") upravují práva a povinnosti vyplývající ze smluvních vztahů mezi Josef PEJCHAL  prodej krbů  jejich  dodávka a stavba IČ: 13074661, místo  podnikání Brněnská 21 67401 Třebíč . jako prodávajícím s kupujícím. 

Prodávající je podnikatelem, jehož předmětem činnosti je zejména kamnářství, stavba krbů a kamen  a koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje . (dále jen „prodávající").

Níže uvedené obchodní a dodací podmínky (dále jen „OP“) upravují práva a povinnosti vyplývající ze smluvních vztahů mezi firmou Josef Pejchal, IČ: 13074661, s místem podnikání Brněnská 21, 674 01 Třebíč (dále jen „prodávající") s kupujícím.

Prodávající je podnikatelem, jehož předmětem činnosti je zejména kamnářství, stavba krbů a kamen a koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje.

Kupujícím se rozumí fyzická osoba nebo právnická osoba, která vstoupila nebo vstupuje do smluvního vztahu jako nepodnikatel a zároveň jako kupující dle kupní smlouvy nebo jako smluvní strana závazkového vztahu, který se svým obsahem podobá kupní smlouvě.

Smlouvou se dle těchto OP rozumí kupní smlouva nebo závazkový vztah, který se svým obsahem podobá kupní smlouvě.

2. Uzavření smlouvy

Reklamní, katalogové, internetové nebo jiné obecné nabídky, které zhotovitel písemně zašle nebo ústně sdělí objednateli, jsou nezávazné. Závazky ze smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím vznikají teprve poté, co je kupujícímu doručeno potvrzení jeho objednávky prodávajícím, které bude obsahovat specifikaci objednaného zboží, jeho cenu a potvrzení závazku prodávajícího zboží kupujícímu za specifikovanou cenu dodat. 

Smlouvou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu objednané zboží za sjednanou kupní cenu a kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu sjednanou kupní cenu. Změny nebo dodatky smlouvy musí být učiněny mezi stranami v písemné podobě. Pokud tyto OP vyžadují písemnou formu, je písemná forma dodržena mimo jiné i prostřednictvím e-mailové komunikace nebo faxu.

3. Cenové a platební podmínky

Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu sjednanou cenu za objednané zboží některým ze způsobů uvedených v těchto OP. 

a) Platba kupní ceny na bankovní účet prodávajícího. V případě, že si kupující zvolí tento způsob placení kupní ceny, je povinen zaplatit celou kupní cenu před dodáním zboží, a to bezhotovostně na bankovní účet, který mu bude prodávajícím sdělen při potvrzení objednávky. 

b) Dobírka. V případě, že si kupující zvolí tento způsob placení kupní ceny, je povinen zaplatit celou kupní cenu v hotovosti při převzetí zboží od přepravce. 

Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen v případě změny cen či dodavatelských podmínek výrobců či dodavatelů zboží. V takovém případě vzniká kupujícímu právo odstoupit od smlouvy.

4. Dodání zboží

Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží nejpozději do 10 dnů od úplného zaplacení kupní ceny v případě jejího placení dle bodu 3 písm. a), b) OP nebo do 10 dnů od uzavření smlouvy v případě placení kupní ceny dle bodu 3 písm c) OP. Dopravu zboží hradí kupující, pokud ze smlouvy neplyne jinak. 

Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží prostřednictvím smluvního přepravce na adresu uvedenou kupujícím v objednávce.

Kupující se zavazuje potvrdit převzetí zboží na dodacím listu nebo jiném dokumentů, který mu bude přepravcem k potvrzení převzetí zboží předložen. Kupující je při převzetí zboží povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a zboží samotného a v případě závad tyto oznámit přepravci.

Dodání zboží při montáži Naší firmou 14% DPH včetně navýšení o montáž je specifická. Před vlastní dodávkou zboží musí být ze strany objednatele předložena prodejci předběžná prohlídka komínového tělesa revizním technikem komínů ve které musí být schváleno připojení vybraného spotřebiče objednatelem na daný komínový průduch. Firma má omezený okruh montáží se sníženou sazbou DPH a to do 40 Km od působiště firmy. Ostatní je na základě dohody a skutečných nákladů na dopravu 12Kč /Km  plus montáž a další instalační materiál.

Kupující se zavazuje zboží od smluvního přepravce převzít v dohodnutém termínu. V případě, že kupující zboží od přepravce nepřevezme, zavazuje se prodávajícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši odpovídající součtu 500,– Kč a dvojnásobku nákladů vynaložených prodávajícím na přepravu zboží od prodávajícího ke kupujícímu. Smluvní pokutu je kupující povinen zaplatit do 15 dnů od doručení písemné výzvy prodávajícího k její úhradě.

5. Odstoupení od smlouvy

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí zboží. 

Kupující, který hodlá využít svého práva od smlouvy odstoupit, je povinen od smlouvy odstoupit písemnou formou a kontaktovat prodávajícího za účelem dohody o způsobu vrácení zboží. Zboží, které kupující po odstoupení od smlouvy vrací prodávajícímu, musí být zabaleno v původním obalu, nesmí nést známky užití, musí byt nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a musí být odesláno do místa podnikání prodávajícího s kopií dokladu o koupi. Kupní cenu prodávající vrátí kupujícímu nejpozději do 10 pracovních dnů poté, co mu bude vráceno zboží dle těchto OP. 

Kupující i prodávající jsou oprávněni od smlouvy odstoupit do 14 dnů od uzavření smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně.

6. Odpovědnost za vady, záruka a reklamace

Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží ve shodě s kupní smlouvou, zejména bez vad. V případě rozporu s kupní smlouvou má zákazník právo od smlouvy odstoupit. 

Záruka poskytnutá prodávajícím na zboží činí 24 měsíců, není-li prodávajícím poskytnuta na zboží záruka delší. 

Kupující je povinen prohlédnout zboží ihned po jeho převzetí. Práva z odpovědnosti za vady zboží, za které prodávající odpovídá ze zákona nebo z poskytnuté záruky, musí u něj kupující uplatnit bez zbytečného odkladu poté, kdy vady zjistil nebo při vynaložení odborné péče zjistit měl. Místem uplatnění vad je sídlo zhotovitele. Uplatnění vad (=reklamace) musí být provedeno písemně a musí obsahovat zejména přesnou specifikaci vadného zboží, popis vad a jejich projevů a den jejich zjištění. Kupující je povinen umožnit prodávajícímu nebo jím pověřené osobě provést kontrolu reklamovaných vad.

V případě, že se na zboží v průběhu záruční doby vyskytnou vady, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu vady zboží odstranil. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit. 

Prodávající nepřebírá záruku ani neodpovídá za vady, které vznikly:

• neodbornou instalací, zacházením či obsluhou, použitím, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou;

• používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci;

• zásahem vyšší moci – povodní, požárem apod;

• nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci;

• zapojením zboží do sítě neodpovídající příslušné ČSN.

V případě neoprávněné reklamace je prodávající oprávněn požadovat zaplacení nákladů, které prodávajícímu v souvislosti s neoprávněnou reklamací vznikly. Kupující bere na vědomí, že tyto náklady budou představovat nejméně částku 300,– Kč.

Reklamace vad, které se na zboží vyskytnou v průběhu záruční doby, se řídí „Reklamačním řádem" prodávajícího a reklamace vad vzniklých v důsledku přepravy zboží se řídí „Přepravními podmínkami a tarify" prodávajícího.

7. Ochrana osobních údajů

Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že veškeré údaje sdělené prodávajícímu prostřednictvím internetových stránek www.pejchal-shop.cz, a to ať již přímo prostřednictvím těchto internetových stránek nebo jakýmkoliv následným komunikačním prostředkem, jsou určeny k elektronickému zpracování. Zákazník tímto dává prodávajícímu jakožto správci a dalším třetím osobám určeným prodávajícím, výslovný a dobrovolný souhlas se zpracováním shora uvedených osobních údajů ve smyslu z. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a to za účelem dodržení smluvních ujednání, řádného plnění této smlouvy, provádění průzkumů a sběru statistických dat s cílem informování zákazníka o dalších obchodních nabídkách prodávajícího a jeho partnerských společností. Tento souhlas uděluje zákazník na dobu neurčitou až do odvolání.

8. Závěrečná ustanovení

Veškeré závazky vyplývající ze smluvních vztahů mezi kupujícím a prodávající se řídí OP a českým právem.

Kupující a prodávající se zavazují řešit případné spory smírně, v případě, že nebude smírné řešení sporu možné, jsou pro řešení takových sporů příslušné české soudy. 

§ 1 

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Pokud nejsou smluvní vztahy upraveny těmito obchodními podmínkami, řídí se Občanským zákoníkem (40/1960 Sb.) pro případ spotřebitele. Nebo v případě podnikatelů se neupravené vztahy řídí Obchodním zákoníkem (513/1991 Sb.). 

§ 2 

Podáním objednávky souhlasíte s níže uvedenými obchodními podmínkami. Rovněž také stvrzujete seznámení s těmito podmínkami, jakož i s reklamačním řádem. Všechny Vámi podané objednávky jsou závazné. 

§ 3 

Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky především z důvodu reálné hrozby nesplnění závazku odběru zboží či v případě aktivit vedoucích k poškození prodejce. 

§ 4 

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Prodejce si vyhrazuje právo ověřit telefonicky údaje uvedené v objednávce.

§ 5 

Registrací dáváte souhlas se zařazením poskytnutých údajů do naší databáze a možností jejich následného zpracování. Informace jsou využity pouze k vyřízení požadovaných objednávek. Chráníme Vaše osobní údaje a postupujeme v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. V žádném případě neposkytujeme tyto údaje třetí straně.

§ 6 

Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze prodávajícího. Žádost o výmaz musí být zaslána písemnou formou a prodávající zavazuje nejpozději do 14 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.

§ 7 

Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit jeho celkovou cenu. S celkovou částkou k zaplacení je kupující srozuměn při odesílání objednávky a to ještě před jejím závazným potvrzením. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny v důsledku překlepů či špatně převedených cen z jeho databáze – pouze do doby fyzického odeslání zboží. Pro tento případ musí neprodleně kontaktovat kupujícího, který má právo na okamžité odstoupení od smlouvy. Slevové kupóny, bonusy a dárky nelze vymáhat. Prodávající si vyhrazuje právo je odejmout se souběžným informováním kupujícího. Poštovné zdarma je pouze v případě nákupu nad 3.000 Kč (cena po odečtení slev). Náklady na výměnu zboží hradí kupující.

§ 8 

Kupující má dle platného Občanského zákoníku právo zrušit odeslanou objednávku nebo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se k tomuto kroku rozhodne, musí postupovat dle podmínek uvedených v sekci Vrácení zboží a reklamace.


DomůDomů

Košík  

(prázdný)

Akční nabídka

  • JUVA
  • JUVA
    40 779 Kč 38 359 Kč

Novinky

Momentálně nejsou žádné novinky

Cetelem